Vyšší smyslové vnímání - nepostradatelný nástroj při energetickém léčení

Barbara A. Brennan

Magazín In Touch 12/2006

Pro většinu lidí je vyšší smyslové vnímání něco jako předmět ze Školy čar a kouzel v Bradavicích. Někteří by vyšší smyslové vnímání zařadili do oblasti černé magie, pro jiné je tak přirozené jako dýchání.

Většina lidí však má jen velmi malé povědomí o tom, co to vyšší smyslové vnímání je, nebo jsou velmi skeptičtí k myšlence, že něco takového vůbec existuje. (Vyššímu smyslovému vnímání se také říká mimosmyslové vnímání, jak někdy více známo.)

Realita je taková, že vyšší smyslové vnímání je zcela přirozené pro všechny lidské bytosti. Po tisíciletí se v různých kulturách používalo při léčení nebo v souvislosti s náboženstvím. Mnoho přírodních národů ho využívá, chtějí-li získat informace o zdravotním stavu nemocných a jak je vyléčit.

Když se v Evropě rozšířilo křesťanství a později vliv vědecké revoluce, používání vyššího smyslového vnímání bylo zakázáno církví, která ho spojovala s temnotou, pohanstvím a ďáblem. Jak se k moci dostávala věda, bylo stále více považováno za pověru a přelud. Pod takovýmto tlakem rychle skončilo jako neužitečné.

Teď, v novém tisíciletí, je důležitost vyššího smyslového vnímání znovu objevována. Nakonec budou vyvinuty vědecké přístroje, které budou schopny měřit jak vyšší smyslové vnímání, tak lidské energetické pole - druhou součást této zpochybňované oblasti. Toto prokáže souvislost mezi fyzickým i psychickým zdravím člověka a tím, jak dobře funguje jeho energetické pole. Tyto nástroje také pomohou člověku rozvinout si své vlastní vyšší smyslové vnímání.

Jak jsem se zabývala „čtením“ lidského energetické pole (které je podobné poli elektromagnetickému) a pečlivě jsem pozorovala jeho fungování - jak deformace v něm vyúsťují v nemoc - naučila jsem se vytvořit si léčebné techniky, které napravují poškození pole, a znovu ho přivést k rovnováze a zdraví.

V tomto bodě by bylo dobré si připomenout, jak lidské energetické pole vypadá. Toto mnohavrstevné pole se skládá střídavě z jemně strukturovaných linií světla (kterým se v starobylých textech říká nády) a z jemné energie ve formě obláčků. Nemoc se projevuje jako deformace, roztržení nebo rozbití strukturovaných vrstev a jako stagnace nebo bloky v nestrukturovaných vrstvách.

Tyto deformace budou velmi jasně viditelné pro léčitele, který má dobře rozvinuté vyšší smyslové vnímání a který použije techniky, které se zaměřují přímo na práci s těmito deformacemi. Takže schopnost vidět, cítit a poznat, co se děje v energetickém poli klienta, je velkou výhodou a léčení tak dělá mnohem efektivnější, přímější a účinnější.

Často se říká, že stačí na druhého člověka jen položit ruce a energie bude plynout tam, kde je potřeba. To sice může být pravda, ale jen do určité míry. Pokud jsou linie světla v energetickém poli klienta zpřetrhané, energie se může v tomto místě akumulovat a výsledek může být negativní.

Existuje ještě další důležitá součást léčení prostřednictvím lidského energetického pole, a tím je vědomí. Fyzika uznává princip, kterému se říká vliv pozorovatele: když něco pozorujeme, dostáváme se s tím do interakce a tím to měníme. Ve většině případů je tato změna minimální. Ale čím hlouběji prozkoumáme základní prvky hmoty a biologických systémů, tím větší tento vliv je. A v bioenergetickém poli lidského energetického pole se jedná o další kvantový skok, protože vědomí je součástí jeho základní struktury. V lidském energetickém poli je nemožné oddělit energii od vědomí.

Proto má při léčení energeticko-vědomý systém pole léčitele významný efekt na klienta vždy, když na něj položí ruce. Pokud tedy pole léčitele není v rovnováze, může to mít škodlivý vliv na klienta. Léčitelé, kteří jsou si toho vědomi, si před a v průběhu léčení zkontrolují a vyladí své vlastní pole.

S pomocí vyššího smyslového vnímání může léčitel také přímo číst psychologická témata, která jsou součástí příčiny nemoci, a to včetně hluboce uložených negativních přesvědčení, které poškozují pole, a pracovat s nimi. Tato přesvědčení se také projevují jako tmavé formy nebo bloky, které přerušují zdravý tok životní energie.

Komplexnost lidského energetického pole je důkazem nepochybného významu vyššího smyslového vnímání, a to nejenom při práci s klienty a při našem vlastním léčebném procesu, ale také při překlenutí propasti mezi energetickým léčením a vědou.

Konec konců schopnost vnímat mimo své běžné fyzické smysly pomůže směřovat výzkum, který je potřebný k tomu, aby se z léčení stala zcela běžná metoda, která je chápána a přijímána všemi.


© www.barbarabrennan.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara