Vztahy a léčení prostřednictvím lidského energetické pole

Barbara A. Brennan

Všechny naše vztahy, a to jak minulé tak současné, jsou nesmírně důležité pro naše zdraví, léčení a pro náš osobní rozvoj. Z holistického hlediska je realita každého z nás hluboce propletena s realitami ostatních prostřednictvím našich aurických interakcí a spojení. Dobré interakce jsou základem našeho zdraví, negativní vedou k onemocnění či zranění. Sejdeme-li se a prolnou-li se naše energetická pole, darujeme si lásku. Pozitivní účinky se dostaví hned - pociťujeme více radosti. Když se sejdeme a je mezi námi nesoulad, vzejde z toho životní lekce nebo cyklus léčení, což může být prožíváno jako negativní. V takových vztazích pak často používáme navyklé podvědomé negativní způsoby interakcí, z čeho vnikají různé negativní prožitky. Proto je pro nás nanejvýš důležité naučit se komunikovat s ostatním zdravým způsobem. Naučit se pozitivním způsobům, jak reagovat na energetické obranné systémy tak, aby se oba partneři uzdravovali a dosáhli tak zdravých energetických výměn a spojení.

Vliv pozitivních a negativních smluv a systémů přesvědčení na naše vztahy

Na všechny naše vztahy se můžeme dívat jako na smlouvy. Smlouva o vztahu je uzavřena na základě nevyhlášené, obvykle podvědomé dohody mezi lidmi o tom, jak se budou k sobě chovat včetně toho, co budou či nebudou říkat či dělat. Zdravé pozitivní vztahy jsou nezávislé a mají stanovené smlouvy o čestnosti, upřímnosti, podpoře a vzájemné péči. Je v nich dostatek místa pro svobodu, tvůrčí činnost a sebevyjádření, stejně jako pro zdravou péči a zájem o druhého. Pozitivní kontrakty napomáhají růstu osob, kterých se týkají. Naproti tomu vztahy závislé jsou vytvářeny prostřednictvím negativních a nezdravých kontraktů, které omezují, chytají do pasti, využívají, řídí a kontrolují či dokonce zastrašují zúčastněné osoby. Blokují kreativitu, sebevyjádření i osobní svobodu a nepříznivě ovlivňují osobní růst každého, koho se týkají.

Všichni vytváříme jak pozitivní tak negativní kontrakty. Převážnou většinu času jsou to kontrakty podvědomé a fungují automaticky. Sféry našeho života, ve kterých všechno probíhá hladce a které nám přinášejí pocit naplnění, jsou oblastmi, kde vytváříme s ostatními kontrakty pozitivní. Tam, kde máme problémy, vytváříme s ostatními kontrakty negativní. Primárním důvodem těchto smluv je naše snaha vyhnout se pocitům a prožitkům, které nechceme mít. Spolu s nimi však zamrzá naše životní energie a tedy i tvůrčí energie, kterou v sobě máme.

Pod negativními kontrakty neleží pouze náš strach ze životních zkušeností, ale také naše negativní přesvědčení o tom, jaký svět je, které pochází z dětských traumat. Pokaždé, když procházíme nějakým negativním prožitkem, stanou se naše negativní přesvědčení silnějšími a více nás v životě omezují. Energetické vědomí související s negativními přesvědčeními se projeví v sedmé vrstvě energetického pole jako stagnace a zdeformování. Deformace postupují do nižších úrovní aurického pole. Na čtvrté úrovni, kde jsme spojeni s druhými, se projeví deformace v podobě bloků v poli jednotlivce nebo negativními interakcemi mezi lidmi. Deformace postupují dál do nižších úrovní pole, až se dostanou na úroveň fyzického těla. Tady je vnímáme jako neklid, starosti a nemoc.

Typy interakcí aurického pole ve vztazích

Na čtvrté úrovni můžeme sledovat tři hlavní typy interakcí pole. Prvním typem je interakce prostřednictvím harmonické indukce frekvencí jednoho pole do pole další osoby. Druhým typem jsou proudy barevné jakoby tekoucí energie či bioplazmy, které proudí mezi poli. Třetím typem jsou provázky světla, prostřednictvím kterých se spojujeme s čakrami někoho druhého.

Každý typ aurické interakce může být pozitivní nebo negativní. V pozitivních interakcích se nám daří výborně. Spojujeme se s lidmi provázky z čaker. Vyměňujeme si navzájem pozitivní energii prostřednictvím bioplazmatických proudů. Vzájemně si zvyšujeme vibrace a pomocí harmonické indukce se obdarováváme jasností a světlem. Akceptujeme se navzájem, přijímáme tohoto druhého takového, jaký je, a nezkoušíme s ním manipulovat pro své vlastní účely. V pozitivních interakcích také nedovolujeme partnerovi, aby nás ponižoval. Jsme pevně v sobě zakotvení a dobře komunikujeme.

Při negativních způsobech interakcí manipulujeme druhé přes aurická pole. Pokoušíme se pomocí harmonické indukce docílit, aby pole ostatních pulzovala jako naše, protože nám jejich vibrace nejsou příjemné. Taháme a tlačíme navzájem svá pole prostřednictvím bioplazmatických proudů, nebo nedovolíme bioenergii, aby se pohybovala. Provázky, kterými jsme spojeni, zneužíváme k tomu, abychom dostali od druhého, co chceme. Tyto interakce odpovídají vzájemným dohodám a kontraktům, které uzavíráme. Obranné systémy někoho jiného někdy "zvládneme", někdy jsou pro nás nesnesitelné.

Toto vše probíhá obvykle podvědomě. Činíme tak ze strachu. Jsou to vlastně obranné systémy energetického pole, které používáme, abychom se chránili před světem, který je v našich představách nebezpečný. Všechny tyto aurické interakce jsou pro většinu lidí neviditelné, ale každý se může naučit je vnímat a být si jich vědom tím, že bude rozvíjet své vyšší smyslové vnímání.

Charakterové struktury a jejich energetické obranné systémy

V rámci popisu zmíněných obranných systémů energetického pole se využívá v Energetickém léčení podle Barbary Brennan pěti základních charakterových struktur, které byly zavedeny v studiích o bioenergetice. Charakterová struktura je model deformace energetického pole, který pochází z našich negativních představ a přesvědčení a který má vliv na naši duši, naše aurické pole a fyzické tělo. Tyto charakterové struktury jsou: schizoidní struktura, orání struktura, psychopatická struktura, masochistická struktura a rigidní struktura.

Ve vztazích je důležité se naučit, jak docílit u konkrétní charakterové struktury, aby se každý člověk cítil při interakci ve vztahu v bezpečí. Tyto nové interakce potom povedou ke stále silnějšímu pocitu bezpečí a přivodí vyléčení deformací vznikajících z používání navyklých obranných systémů, které nám způsobují tolik psychických a fyzických traumat v našem životě. Účelem pozitivní léčivé odpovědi na obranu je snaha pomoci oběma stranám, aby se co nejdříve vrátily do reality a vzájemného souladu.

Nenaučíme-li se, jak se vyrovnávat s negativními energetickými akcemi druhých lidí pozitivním uzdravujícím způsobem, roztočíme kolotoč negativních zpětných vazeb. Důsledkem mohou být velmi bolestné a zhoubné interakce. Extrémně negativní interakce mohou způsobit v poli takový chaos a tak ho poškodit, že je potřeba hodně práce, aby se jejich důsledky odstranily. Náprava probíhá z části automaticky, ale některá aurická zranění zůstávají v poli po celý život nebo i po mnoho životů. Zranění zůstávají v aurickém poli tak dlouho proto, že lidé se obvykle přímému prožití bolesti vyhýbají, a tak ji zatlačí hlouběji do svého energetického pole a obalí energetickým blokem. Všechny tyto hluboké rány mohou být vyléčeny metodou přikládání rukou a procesem osobního rozvoje.

Jak si vytvořit zdravé a pozitivní vztahy

Jakýkoliv proces léčení vyžaduje odhalení a "vypovězení" všech negativních kontraktů a způsobů interakcí. Tím, že se negativní formy nebo modely v aurickém poli čistí pomocí vkládání rukou nebo prací na osobním růstu, negativní postoje, negativní přesvědčení či vzorce chování, které jim odpovídají, se uvolňují a jsou nahrazovány pozitivními. V průběhu procesu léčení zjistíme, že vztahy s našimi blízkými či přáteli se začnou měnit, některé velmi podstatně. Jestliže se naučíme rozlišovat, o jaký druh kontraktu se ve vztahu jedná, jaké negativní obranné systémy používáme my a jaké náš partner a jak se jim vyhnout, jejich ukončení a vytvoření kontaktů nových bude mnohem snazší.

Čím více si budeme tohoto procesu vědomi, tím bude méně pravděpodobné, že uzavřeme opět nový negativní vztah. Čím větší je množství negativních kontraktů, se kterými se takto rozloučíme, tím více svobody a kreativity získáme a tím bezpečněji se budeme cítit. Jakmile se uvolníme, abychom mohli být jiní, začne se aktivovat náš sytém pozitivních přesvědčení, který se holograficky promítne do našeho celého života. Rozpadnutím negativního vztahu se uvolní velké množství tvůrčí energie, které je potom možné využít v ostatních oblastech. Náš proces léčení tím bude velmi obohacen. V životě vašeho partnera dojde také k uvolnění kreativity.

Zrušení negativního kontraktu může znamenat i definitivní konec intimního vztahu. V těchto situacích, kdy nás stále více bolí ztráta přátelství nebo důvěrného vztahu a náš zármutek narůstá, pomáhá, když si připomeneme, že láska a učení se vytvářejí v každém druhu vztahu. To, co z přátelství a důvěrného vztahu vždy přetrvává, je láska. Rozpustí se jen to negativní. Bolest a deformace zmizí prostřednictvím učení. Čas zahojí všechny rány. Ale láska vždy zůstává a nikdy jí neubude. Jak naši staří přátelé a partneři procházejí změnami, které jsou pro jejich vývoj nutné, může dojít i k tomu, že se znovu s těmito lidmi setkáme a nás vztah se znovu obnoví. Láska tam bude pořád.

Vyšší smysl vztahů

Naše negativní interakce ve vztazích mají za následek cykly léčení vedoucí k našemu hlubšímu sebepoznání a k individuačnímu procesu, který je hlavním účelem životných zkušeností na čtvrté úrovni pole. Onemocnění, která jsou výsledkem negativních reakcí na vztahy, nám pomáhají vyjasnit si, kdo jsme, a pochopit, kdo nejsme. Z vydařených vztahů se také učíme, kdo jsme, i když také mohou být někdy těžké a vést rovněž k onemocnění. Jestliže ve vztahu nerosteme tím, že se učíme něco o sobě, potom tento vztah není úspěšný.

To neznamená, že bychom měli setrvávat ve vztazích, které jsou plné bolesti a trápení. V těchto případech bývá obvykle součástí našeho učení pochopit skutečnosti, že máme vztah opustit a vytvořit si v životě lepší situaci. Čím více sami sebe známe a čím více se ze své závislosti uzdravujeme, tím více se o sobě můžeme potom naučit ve šťastném, hladce plynoucím a živém vztahu. Čím více individualizovanými se staneme, tím více jsme nezávislejšími.

A toto je ten neobyčejný okamžik, po němž všichni tak toužíme, o který tak usilujeme a který se v budoucnosti stane tak běžným. Až se naučíme věřit v sebe a jádro našeho Bytí, ctít a vážit si jeden druhého, radovat se z naší různosti, budeme si vytvářet zdravé a nezávislé vztahy automaticky.


(Podle knihy Barbary Ann Brennan - Zjevení světla - Část V.)

(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara