Jak využít současné energie pro transformaci

Právě teď, kdy se ocitáte na prahu nového tisíciletí, ovlivňují váš svět vyšší dimenze světla silněji než obvykle. Energetické změny vám umožňují snadněji vnímat jemné energie vyšších dimenzí, probouzet si své světelné tělo a otevírat si kanál ke svém vyššímu já, ke své duši a ke svému průvodci. Tyto energie jsou schopny udržovat větší množství světla, než energie v minulosti. Můžete je vnímat jako touhu vnést řád, harmonii a krásu do svého okolí a do projektů, na kterých pracujete.

Energie, které ovlivňují právě teď vaši planetu, pocházejí z roviny duší a dalších vyšších rovin a umožňují vám snadněji vnímat světlo a energii vaší duše. Můžete více toužit po tom, abyste si zjednodušili svůj život, žili klidnějším tempem, užívali si přírody, zpomalili a nechali odejít ty věci, které už více neladí s tím, kdo jste. Můžete pocítit nutkání přestěhovat se na jiné místo, nebo být flexibilnější a měnit místo svého pobytu. Můžete toužit po tom, abyste se osvobodili od věcí, které vám brání žít spontánnější, svobodnější a radostnější život.

Tyto energie mění způsob fungování času a hmoty.

Pokud tyto jemné energie nevnímáte, nenasloucháte svým vnitřním impulzům a neděláte rozhodnutí, která vás každým okamžikem přivádějí na vyšší cestu, mohou ve vašem životě vytvořit turbulence. Jak tyto vyšší energie proudí do vaší dimenze, mění fungování času a způsob, jakým je hmota tvořena a udržována pohromadě. Pokud jste vůči těmto energiím vnímaví, nasloucháte své intuici a jednáte na základě ní, tyto energie mohou pro vás skýtat úžasné příležitosti.

Pokud jste se teprve vydali na svou cestu duchovního růstu a nejste si jisti, zda-li si jemné energie již uvědomujete, nebo zda-li jste schopni je vnímat, buďte jednoduše pozorní vůči různým impulsům, touhám svého srdce a svému vnitřnímu hlasu, který vám ukazuje nové cesty, směry nebo kroky. Najděte si nějaký způsob, jak si své vhledy a vnitřní impulzy potvrdit. Nechte své činy a formy, které si tvoříte, odvíjet se od tohoto potvrzení.

Jak se tyto vyšší energie dotýkají vaší dimenze a dochází k turbulencím, je čas věnovat pozornost rozhodnutím, které děláte. Pokud v tomto období větší nestability máte určité vhledy a jednáte na základě nich, tyto kroky vám s největší pravděpodobností přinesou velmi dobré výsledky a budou se příznivě vyvíjet do budoucna. Je důležité, abyste nepodnikali kroky v těch záležitostech, ze kterých nemáte dobrý pocit.

Jeden z vynikajících způsobů jak zvýšit svou citlivost na jemné energie, je pracovat se svou duší. Když rozšíříte své já do své duše, zesílíte tím svou intuici, lehčeji přijímáte vhledy a můžete přijímat vedení prostřednictvím pocitů duše. Kontakt s duší vás spojuje s novými, vyššími energiemi, které pak můžete vnést do svého každodenního života jako nové pohledy na svůj život, rozšířenou schopnost milovat a větší povědomí o poslání a vůli své duše. Kontaktujete-li se s duší, začnete vnímat impulsy a směrování své duše. Pokud dosud nemáte zkušenosti s kontaktováním své duše, zařadili jsme jsem vedenou meditaci „Splynutí se svou duší“. Pokud jste se se svou duší již spojovali, možná budete toto cvičení chtít použít znovu. Při každém spojování se se svou duší, vnášíte více jejího světla a lásky do svého života a do své bytosti.

Je důležité, abyste věnovali pozornost svým vnitřním impulzům
a jednali na základě nich.

Pokud jste dosud nevěnovali pozornost svým intuitivním vhledům a nejednali na základě nich, můžete postupně zjišťovat, že se situace ve vašem stávají obtížnější. Můžete mít pocit, že nepostupujete dostatečně vpřed nebo že se věci kolem vás mění rychleji, než jste připraveni. Můžete mít pocit, že se vám „věci dějí“, namísto toho, abyste vy řídili jejich vývoj. Cena za to, že nedržíte krok se svými vnitřními vhledy a intuicí a nejednáte na základe nich, bude při těchto energiích o něco větší.

Pokud se vám zdá, že se věci kolem vás dějí a vy nad nimi nemáte žádnou kontrolu nebo pokud máte pocit, že je váš život stále obtížnější, ten nejdůležitější krok, který můžete udělat, je uznat svou intuici a podniknout kroky, které vyplývají z vhledů, které máte. Nesnažte se lpět na věcech, které odcházejí z vašeho života. Důvěřujte, že váš život nikdy neopustí nic, aniž by přicházelo něco lepšího.

Plynutí času se zrychluje. Abyste zůstali v proudu, potřebujete v každé chvíli fungovat s větším vědomím. Musíte být bdělí a věnovat pozornost rozhodnutím, které každým okamžikem děláte. Velké změny nevycházejí z velkých rozhodnutí, ale z řady těch malých. Každé malé rozhodnutí, které uděláte, určuje ve větším měřítku váš směr. Vhledy, které každým okamžikem dostáváte, určují směřování vašeho života, pokud je následujete a jednáte na základě nich.

Svou citlivost vůči jemným energiím a své neustále uvědomování si každého okamžiku můžete zvýšit pomocí meditace, práce se svou duší a probouzení si svého světelného těla. Pokud jste vnímaví vůči jemným energiím, zjistíte, že vám tato doba nabízí velké příležitosti pro hraní. Tyto energie vám pomohou mít jasné vhledy a přijímat vjemy od své duše. Čím více si všímáte energie kolem sebe, svou vlastní energii a svou duši, tím více budete zažívat tuto dobu jako úžasnou příležitost pro růst a expanzi. Všechno vám půjde lehce a hladce, protože budete jednat na základě vhledů, impulsů a vněmů od své duše, které k vám přicházejí. Budete vnímat měnící se energie a budete schopni se jim přizpůsobit a využít jejich vlivu. Díky těmto energiím můžete lehčeji rozpoznat, na základě kterých vhledů jednat a podniknout další kroky.

Abyste co nejlépe využili tyto energie,
vytvářejte si neustálé uvědomování si každého okamžiku.

Čím více dokážete být ve stavu neustálého uvědomování si každého okamžiku, tím více si budete těchto energií užívat. Tato doba bude pro vás vzrušující. Nikoliv však ve smyslu zažívání velkých výzev, ale proto, že je tady větší počet potenciálních proudění, které mohou být manifestovány, více příležitostí a větší potenciál pro zhmotnění těch věcí, které si zrovna tvoříte. Je to doba, kdy můžete sklízet plody veškeré vnitřní práce, kterou jste udělali, abyste si ve svém životě vytvořili určité věci. Ve vašem životě se mohou objevit nové příznivé okolnosti a může dojít k manifestaci toho, na čem jste pracovali v minulosti.

Může se vám také přihodit, že pokud si pečlivě nevyberete, na základě kterých možností, jenž se vám nabízejí, chcete jednat, najednou možná zjistíte, že jste až příliš zaneprázdnění. Je důležité moudře se rozhodovat a dělat ty věci, které vás každým okamžikem udržují v proudu.

Během tohoto období můžete pocítit potřebu udělat významné kroky ke změně vnějších forem, jako například začít s novým podnikáním, najít si novou práci, přestěhovat se, mít dítě, změnit něco důležitého ve svém životním stylu a podobně. Pokud jste dělali malé změny tak, jak vám byly naznačovány, nebudou se vám zdát tak velké, ale budou se vám jevit jako další logický krok. Změna vnějších forem je pak jen stvrzením menších rozhodnutí, které jste udělali. To se děje jen tehdy, když jste se prostřednictvím malých rozhodnutí dostali do určitého bodu, kde vás větší formy už více nepodporují, jako například váš vztah, práce, dům a podobně, a tak je čas udělat tyto větší změny.

Pokud jste však nenásledovali menší kroky, tak jak se před vámi objevovali, ani jste neudělali drobné změny, které by počítaly s měnícími se energiemi, nebo pokud jste se snažili zabránit změnám, můžete zjistit, že potřebujete najednou udělat velké změny, které se vám nezdají tak lehké.

Můžete pociťovat potřebu
změnit některé formy ve svém životě.

Prozkoumejte formy, které jste si vytvořili. Slouží vám pořád? Staré formy, které jste si vytvořili se opíraly o určité energie, které tam tehdy byly, nebo určitý způsob fungování energie. Jak se energie mění, staré formy nebudou fungovat tak, jako kdysi. Formy vycházejí z jemných energií, přebírají jejich povahu a jejich schopnost fungovat z těchto jemných energií. Pokud se změní jemná energie, jenž je základem dané formy, pak tyto vzorce nemohou být stejným způsobem podporovány. Ke změnám v jemných energiích dochází právě teď, to znamená, že se bude měnit mnoho forem. Můžete to pocítit jako potřebu změnit věci ve svém životě, abyste je přivedli na novou úroveň světla, kterou vnímáte a cítíte. Tyto změny nemusí být nevyhnutně změnami vnějšími. Ta největší změna může spočívat ve vašem vnímaní toho, jaké věci jsou. A je také možné, že budete potřebovat změnit jen velmi málo na tom, co děláte.

Chcete-li si ve svém životě vytvořit nové podmínky nebo situace, tato doba se pro to skvěle hodí. Pustíte-li se do dělání změn, bude pro vás dobré, pokud si budete manifestovat takové věci, které budou směřovat do budoucna. Co to znamená? Vytvoříte-li si takové formy, které jsou pro vás dokonalé právě teď, za chvíli je přerostete. Možná jste to zažili jako dítě, když vám koupili šaty, které vám sice skvěle padly, ale za krátkou dobu vám byly příliš malé.

Budete potřebovat vkládat svůj čas a energii do těch věcí, které vám vydrží, jak budete růst. Abyste si manifestovali věci novým způsobem, budete si potřebovat vytvářet takové věci, které jsou trochu mimo váš dosah, čímž si necháte prostor pro to, abyste do nich dorostli. Jelikož ve vyšších sférách “neexistuje čas“, můžete lehčeji vnímat a tvořit si ty formy, které budou pro vás fungovat s tím, jak bude čas plynout a nejenom bezprostředně v době, kdy je potřebujete.

Efektivní cesta ke změně je fungovat v rámci svých starých forem, dokud je nepřerostete, abyste ustavičně nevěnovali čas a energii měnění svého života a vnějších okolností. Přijmete-li to tak, že toto je prostě vývoj, a nenecháte se znepokojit, odradit, zpomalit nebo znervóznit tím, že si budete udržovat staré formy o něco déle, než jsou pro vás vhodné, je to dobrá cesta ke změně. Je to jako když si necháte opravit staré auto, aby vám posoužilo ještě několik let, než si koupíte nové, nebo když šetříte na nové auto, které vám bude sloužit dlouhá léta, namísto toho, abyste si koupili takové, ve kterém se sotva svezete kolem domu. Změníte-li pak formu, změňte ji v něco, co je mírně napřed. Pak množství energie, které budete muset vynaložit na změnu dané formy, když později vyrostete, bude mnohem menší.

Tvoře si takové věci,
které přesahují to, co potřebujete dnes.

Uvědomte si, že to, co tvoříte, bude obyčejně dokonale odpovídat tomu, co potřebujete a chcete, pouze na krátkou dobu, proto je lepší si tvořit takové věci, které mohou být zprvu více, než potřebujete nebo být napřed. Po určitou dobu vám budou dokonale vyhovovat, a pak nastane čas, kdy to, co jste si vytvořili, přerostete. Když si vytvoříte takové věci, které směřují co nejdále do budoucna, jak je to jen možné, a předvídají vaše budoucí potřeby, podaří se vám udělat toho mnohem více s vynaložením mnohem menší energie.

Pomyslete teď na něco, co si právě tvoříte. Zkontaktujte se se svou duší a prolněte se s ní. Vnímejte přítomnost své duše a představte si sebe za dva až tři roky. Bude vám sloužit to, co si teď tvoříte, i v budoucnosti? Můžete to rozšířit tak, aby vám to vyhovovalo také za několik let nebo možná ještě déle?

Teď je vhodná doba vytvořit si takové věci, které připravují půdu pro budoucnost, jako například dělat věci, které rozšiřují vaše podnikání, zjednodušují vám život, poskytují vám čas, abyste mohli dělat to, co je vašim skutečným posláním a mohli žít jako duše. Zvolte si ty kroky a formy, které se otevírají v čase. Než něco podniknete, položte si otázku: „Udělám-li tento krok, uzavírá mne to a uvězňuje, nebo mi to v budoucnosti poskytne ještě více možností volby a příležitostí?“

Pokud jste v minulosti udělali rozhodnutí, která vás přivedla do bodu, kdy se cítíte chycení v pasti, začněte tím, že si budete představovat, že se tyto oblasti otevírají. Vneste do nich světlo jednoduše tím, že si budete představovat, že to děláte. Vybudujte si ve svém životě silné základy a vytvořte si struktury, které vám umožňují expandovat. V současnosti plyne na zem mnoho úžasných nových energií, které se sebou přinášejí mnoho příležitostí. Pečlivě si vybírejte, čemu budete věnovat svůj čas a energii.

Vytvořte si základy a struktury, na kterých můžete stavět, aniž byste museli začínat pokaždé od začátku. Může to spočívat v tak jednoduchých věcech, jako například udělat si pořádek ve svých složkách, abyste mohli věci v budoucnosti lehce najít. Může to být dělání těch věcí, které vám v budoucnu ulehčí další expanzi a možnost žít vyšším způsobem. Je to o vytvoření si takových struktur, které vytvářejí lepší základy, abyste žili život jako duše, žili v proudu a dále na tom budovali, aniž byste museli často začínat znovu.

Pokud v této době věnujete pozornost své intuici, manifestování se může dít lehčeji než obyčejně. Svou intuici a vhledy můžete zvýšit tím, že požádáte svou duši, aby vám vyslala své vjemy. Co jsou to vjemy duše? Jsou to způsoby, prostřednictvím kterých se může vaše duše spojit s vámi a předat vám svou vyšší moudrost, směrování a cíle. Vjemy vám může duše poslat během spánku nebo v průběhu dne, pokud se naučíte jim otevřít. Tyto vjemy duše jsou něco více než vedení; mohou skutečně vnést energii do určitého směrování a odebrat energii z toho nesměřování nebo jednání, o kterých jste uvažovali.

Udělejte si následující cvičení pro hraní se světlem a přijímejte vjemy své duše.

Hraní se se světlem: Požádání o Vjemy duše

Hraní se světlem: Rozpoznání vhledů duše

Hraní se se světlem: Přijímání vjemů duše v průběhu dne

© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara