Celosvětová Meditace Hojnosti - Udržujte pro Lidstvo pozitivní vizi

Důležitost udržování Pozitivní vize pro Lidstvo

Vnější ekonomické podmínky, jenž v současné sobě panují ve světě, jsou důsledkem víry v nedostatek, nouzi a omezení existujících v podvědomí lidí a zároveň důsledkem strachu a chamtivosti. Tato situace se nakonec vyřeší a výsledkem bude svět, jenž bude více založen na myšlenkách hojnosti pro všechny. To povede k většímu sdílení, spolupráci a lepším životním podmínkám pro všechny.

Můžete pomoci světu vnést stabilitu do současné ekonomické situace a to tím, že si budete představovat pozitivní výsledek. Než abyste soustředili na to, jak jsou věci špatné, udržujte vizi nových možností transformace, které existují pro lidstvo i pro vás v každé oblasti. Odmítněte žít ve strachu a energizovat negativní scénáře - nemyslete na ně, nepředstavujte si je a nedělejte si kvůli nim starosti. Vždy, když vám na mysl přijde negativní představa, nahraďte ji pozitivní vizí pro lidstvo.

Tento přechod k novému paradigmatu pro lidstvo můžete pomoci urychlit také tím, že si budete uvědomovat jakékoliv myšlenky nebo přesvědčení, jež byste mohli změnit, a přestali tak jednat na základě strachu z nedostatku a omezení a namísto toho důvěřovali, že v každém okamžiku máte všechno, co potřebujete. Potvrzujte si hojnost a pomozte také ostatním potvrzovat si jejich hojnost.

Nastala doba, kdy jsou otevřeny dveře pro objevení se nového ekonomického paradigmatu.
Vysílání energie, o které budeme žádat Velké bytosti, jenž vedou lidstvo, nám může pomoci posunout se k novému paradigmatu hojnosti v našich životech a být kanálem této energie pro druhé.

1. V průběhu celosvětové meditace můžete požádat o vysílání hojnosti od svého průvodce, Velkých bytostí a od Orina a DaBena, kteří vám mohou pomoci s následujícím:

 • Zažívat více příležitostí manifestovat si lepší a více naplňující životní podmínky.
 • Uvolnit bloky a překážky a zanechat omezujícího myšlení.
 • Napojit se na vyšší proudění a následovat jej.
 • Cítit větší vnitřní klid a zažívat harmoničtější okolnosti.
 • Otevřít se nekonečnému proudění hojnosti, které je vám neustále k dispozici.
 • Přijímat tvořivé nápady, které vám pomohou více rozvinout svůj potenciál.
 • Rozšířit svou vizi o tom, co je ve vašem životě možné.
 • Nechat odejít představy o tom, co si myslíte, že můžete mít, a dovolit Vesmíru, aby vám přinesl více, než jste si vůbec kdy mysleli, že byste mohli žádat.
 • Rozeznat nové příležitosti a cesty, jejichž následování vám přinese více míru, naplnění a hojnosti.
 • Zvýšit svůj příjem, tržby, množství financí a přísun čehokoliv, co potřebujete.
 • Mít cokoliv, co potřebujete, ať už je to energie, nadšení, motivace, odvaha, nové vědomí, nápady, inspirace a přísun jakýchkoliv materiálních věcí, které vám pomohou naplnit své poslání.
 • Zažívat svou pravou individualitu jako mocnou bytost, která si může vytvořit život, jaký si přeje, nezávislý na vnějších okolnostech.
 • Vymanit se z pocitů bezmocnosti, omezení nebo vědomí oběti a mít schopnost vidět před sebou budoucnost, která vás bude více naplňovat, a posunout se směrem ní.

2. Lidstvu můžete posloužit tím, že požádáte o vysílání svého průvodce, svou duši, Velké bytosti a Orina a DaBena a budete ho přijímat, abyste tak pomohli lidstvu stabilizovat světovou ekonomickou situaci a vytvořit vyšší budoucnost. Když tuto energii přijmete, budete ji vysílat nebo pro ni fungovat jako kanál, aby se tak stala přístupnou všem lidem, které znáte a také těm, kteří jsou této energii otevření. Jak to děláte, stáváte se světlem, které osvětluje cestu druhým. Společně můžeme přispět ke změně a opravdu tím ke změně přispíváme!

Srdečně zveme vaše přátele a blízké, aby se k nám připojili. Čím více lidí se k nám připojí, tím větší je společná síla naší práce vytvořit si posun ve svém vlastním životě i posun pro celé lidstvo.

Meditace pro přivolání všech Velkých Bytostí na pomoc Lidstvu

Kdo jsou tyto vznešené Živé formy, kterým se také říká Velké Bytosti? Jsou to bytosti světla, mezi než paří také Mistři a Osvícené Bytosti, jakož i další mnohem více rozvinuté bytosti. Přestože nikdy nezasahují do svobodné vůle druhých, je možné je přivolat a požádat, aby pomohly lidstvu vyvíjet se, žít na úrovni duše a pozvednout některé existující podmínky a situace.

Velké Bytosti pracují skrze ty, jenž je zavolají, a jsou schopny slyšet nebo reagovat na energie, které vysílají. Jsou v kontaktu s nejvyššími silami světla a mohou pracovat z těchto vyšších úrovní a pomoci lidstvu vytvořit si hluboké změny. Nemohou však pomoci, dokud o jejich pomoc nepožádá skupina lidí, protože jejich energie je natolik silná, že musí být přijata velkou skupinou lidí, kteří budou pak schopni udělat změny ve svých vlastních životech a stát se vysílači této energie k druhým.

Přidejte se k nám v čase celosvětových meditací, spojte se s námi a se všemi ostatními Pracovníky světla při přivolávání Velkých Bytostí podle následujícího postupu:

 • Uvolněte si tělo, zklidněte své emoce a vyčistěte si mysl. Stáváte se stále více a více klidnými.
 • Přivolejte si svou duši, nechte ji s vámi splynout, a to jednoduše tím, že se otevřete jejímu světlu. Nezáleží na tom, zda-li svou duši dokážete nějakým způsobem vidět nebo vnímat, protože i tak tady bude přítomna a bude s vámi spolupracovat. Nechte své srdeční centrum rozšířit se láskou, svou mysl ztišit se a své emoce zklidnit.
 • Představujte si, že dokážete vnímat nebo vidět svýma vnitřníma očima duši každého, kdo se připojuje k této meditaci. Připojte se k volání, které vychází z duší všech Pracovníků světla a magneticky přitahuje a zve všechny, aby se přidali k tomuto volání k Vyšším Bytostem. Tyto Bytosti jsou volány, aby vysílaly ty energie, které pomohou lidstvu. Vnímejte, jak se stále více a více Pracovníků světla přidává k této skupině.
 • Vnímejte duše všech Pracovníků světla, kteří meditují společně s vámi. Pozorujte, jak jste s těmito dušemi propojeni. S láskou tyto duše pozdravte. Všimněte si, že všichni společně vytváříte nádherné světlo, které obklopuje svět. Svět stále více září světlem, které vytváříte všichni společně při svém spojování na úrovni duší.
 • Světlo skupiny se teď skládá ze světla Pracovníků světla a dalších rozvinutých duší, které kráčejí napřed, a to jak těch, žijících ve fyzickém těle, tak těch, kteří pomáhají z druhé strany. Bytosti světla si v této chvíli velmi dobře uvědomují vaše potřeby i potřeby celého lidstva a nabízejí svou pomoc. Přestože mohou pomoci lidstvu ze své úrovně světla, potřebují vás a další lidi, abyste fungovali jako kanál pro léčivou energii, kterou posílají, a mohli tak dosáhnout pozemské roviny a napomoci ke změně.
 • Vnímejte mír a pocit ujištění, které existuje tady v této sféře. Pozvedli jste se nad masové vědomí a jste schopni zažívat svět míru a harmonie. Nechte odejít své strachy, obavy a starosti. Z tohoto bodu, kde máte tento vyšší nadhled, vnímáte, že všechno je v pořádku a že cokoliv, co se děje, nakonec povede k lepšímu světu. Potvrďte si, že jste vůdce, učitel a léčitel, protože ním jste, když pracujete tímto způsobem.
 • Každý volá k Velkým Bytostem, Mistrům, Průvodcům, Osvíceným Bytostem a Andělům, aby vysílaly k lidstvu energii. Přivolávejme teď společně Velké Bytosti, aby vysílaly k lidstvu energii během této doby, která otevře dveře k novému paradigmatu týkajícího se peněz a pomůže stabilizovat světovou ekonomiku. Přidejte se k tomuto volání k Velkým Bytostem tím, že budete znít zvukem „Óm“.
 • Velké Bytosti volání slyší a odpovídají na něj. Vnímejte světlo, které proudí od těchto Osvícených Bytostí ke všem Pracovníkům světla, včetně vás samých. Přijímejte jejich vysílání hojnosti pro svůj vlastní život. Naplňte se světlem, sílou, odvahou, soucitem, hojností a radostí, které jsou k vám vysílány. Přijímejte energii pro jakékoliv vysílání hojnosti, o které jste požádali. Představujte si svou pozitivní budoucnost.
 • Přijímejte vysílání od Velkých Bytostí, abyste pomohli stabilizovat světovou ekonomickou situaci a aby si lidstvo uvědomilo a dosáhlo nového ekonomického paradigmatu hojnosti pro všechny a uvolnilo tak myšlenkové formy nedostatku, nouze a omezení.
 • Vnímejte tuto skupinu světla, jako obklopuje všechny světové vůdce, posiluje jejich schopnost jednat s vizí a jasností a dělat dobrá rozhodnutí a volby. Představujte si pozitivní budoucnost pro sebe a pro lidstvo.
 • Na závěr znějte zvukem „Óm“. Představujte si, jak se k vám po celém světě připojují tisíce lidí, kteří vysílají energii, jenž jste přijali:

Představujte si, jak se k vám připojují tisíce dalších lidí na celém světě, když vyzařujete mír:

 • ke svým přátelům a rodině,
 • ke všem, kteří jsou přístupní vašemu vysílání,
 • ke všem Pracovníkům světla na planetě,
 • ke všem světovým vůdcům, aby dokázali vést národy s jasnou vizí k vyšší a lepší budoucnosti,
 • k veškerému lidstvu,
 • k rostlinné, živočišné a minerální říši.

Oprostěte se od ulpívání na jakýchkoliv výsledcích, protože možná neexistují žádné takové, které byste mohli měřit. Právě jste jen významným způsobem prospěli veškerému životu.

Praktické způsoby, jak můžete přispět ke vnášení více světla do světa:

Buďte si vědomi vlivu svých slov a myšlenek. Odmítněte žít ve strachu nebo energizovat negativní scénáře. Rozhodněte se, že budete podporovat druhé nabízením povzbuzení, inspirace a naděje. Když si udržujete neustále své vnitřní světlo a podporujete druhé, nejenom že posílíte lidi kolem sebe, ale navíc se vám to vrátí ve formě větší síly a stability pro vás.

Pojďme společně udržovat Vizi pro Lidstvo

Vyberte si jednu nebo více z následujících vizí, kterou budete energizovat svými pozitivními myšlenkami, a vytvořte si také své vlastní vize.

Současné ekonomická situace ve světě
se stabilizuje a objevuje se nový posun v paradigmatu hojnosti.
Přesvědčení o nedostatku jsou nahrazeny přesvědčením o hojnosti pro všechny.
Lidé věří v hojnost
a jsou schopni si ji vytvořit ve svém životě.
Každý člověk si rozšiřuje své vědomí,
probouzí svou pravou vizi
a rozvíjí si ve svém životě všechny formy,
které potřebuje na to, aby mohl vykonávat to,
co je tou pravou aktivitou jeho duše.
Lidé všude na světě dělají správná rozhodnutí
inspirovaná jejich vyššími já a dovedně je uskutečňují.
Lidé mají jasnou mysl, jsou emocionálně klidí a duchovně uvědomělí.
Každý je v kontaktu se svou
tvořivostí, silou, odvahou a moudrostí.
Na světě existuje nebývalá úroveň
spolupráce, týmové práce a sdílení.
Lidstvo zažívá proudění lásky,
nových nápadů a spojení na úrovni duší.
V lidech je naděje, optimizmus a pozitivní vize budoucnosti.
Lidé vědí, že vesmír je přátelský
a vždycky pracuje pro ně.
Lidé podporují ty, jenž se ocitli v nouzi
a štědře poskytují svou pomoc a sdílení.
Kritizování je nahrazeno pochopením, láskou a spoluprací.
Každý Pracovník světla se stává vyzařujícím bodem
světla, naděje, inspirace a odvahy.
Lidé všude na světě si probouzejí svá světelná těla.
Lidstvo žije v souladu s Božskou vůlí.
Lidstvo vedou osvícení vůdci.
Všichni lidé ve vedoucích pozicích jsou osvícení.
Lidé vědí, že společně s ostatními lidmi
a se všemi bytostmi rostlinné, živočišné a minerální říše tvoří jednotu.
Izolace se mění v žití ve společenství, osamělost v přátelství
a oddělenost v zahrnování všech.
Všichni lidé mohou svobodně následovat a žít své vyšší poslání.
Lidé si uvědomují své vyšší poslání.
Osobnosti lidí se stávají prostředkem
pro projevování lásky, světla a vůle jejich duše.
Všichni lidé si cení Země a žijí v harmonii s ní i s veškerým životem.
Vyšší plán lidstva se odvíjí ve své úplné kráse a dokonalosti.


Celosvětová Meditace hojnosti se konala 19. dubna 2009. Sanaya a Duane vás zvou nadále se připojovat k této meditaci. Přivolejte Velké Bytosti, aby pomohly lidstvu zažívat nemezenou hojnost a stabilizovat celosvětovou ekonomickou situaci.

Máte-li zájem, podepište Návštěvní knihu (Guestbook) na stránkách www.orindaben.com (v angličtině) a dejte vědět Sanayi, Duanemu a dalším jejich spolupracovníkům, že se připojujete k této meditaci, aby vás mohli zahrnovat do vysílání hojnosti od Orina a DaBena.


© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara