Co je to vyšší já, duše a Božské já?

Když Orin hovoří o vaší duši, má tím namysli tu vaši část, která je spojovacím článkem mezi vaší osobností a Božským já. Vaše duše je světlo a jeho osobností je čistá láska. Když Orin hovoří o zdroji vaší bytosti, esenci vás samotných a vaší duše, má tím namysli ducha nebo-li Božské já.

Když je vaše osobnost plně rozvinuta a integrována, stává se pro duši nástrojem pro naplňování jejích cílů. Stává se více než osobností - stává se vaším vyšším já. Nicméně syntéza vaší mysli, emocí a těla - když jste svým vyšším já - není to samé, jako být svou duší.

Vaše vyšší já je dokonalý nástroj, prostřednictvím kterého může vaše duše vyjádřit sebe sama tady v pozemské rovině. Jste-li svým vyšším já, vykonáváte poslání své duše, namísto toho, abyste následovali touhy své osobnosti. Zároveň svým vyšší já jste vždy, když jste sladění se svou duší a uskutečňujete její cíle.

Orin byl v minulosti toho názoru, že pro účely práce, kterou dělá, a cílů, které chtěl dosáhnout, bylo v pořádku pracovat s oběma koncepty, s duší i vyšším já, jako vzájemně zaměnitelnými. Aby vás však přivedl na novou úroveň, má teď pocit, že jste připraveni pracovat s pojetím vyššího já jako odlišujícího se od vaší duše.

Co je to vaše duše?

Orin: Vaše duše žije v rovině duší, v dimenzi světla a ve vibraci, která je blíže k Jednotě, ke Zdroji, Bohu, Bohyni, Všemu-Co-Je, než pozemská rovina. Vaše duše je prostoupena Duchem, vaším Božským Já. Duch - Vaše Božské Já - je vědomí, které prostupuje vaši duši a dává jí život, stejně tak jako vaše duše prostupuje vás a dává vám život. Vaše duše funguje jako zprostředkovatel, skrze kterého k vám může dosáhnout váš Duch. Je to spojení mezi vaším Božským, Věčným Já, a vaší osobností. Se svou duší se můžete kontaktovat a prolínat s ní.

Vaše duše je více než jen kombinací vašeho mentálního, emocionálního a fyzického těla. Je to inteligence, která řídí stavbu vašeho těla. Udržuje vaši esenci mezi jednotlivými životy i vzorce, které vás tvoří v tomto životě. Má vlastnosti mysli a mentálního uvědomění, je inteligentní a kreativní. Má schopnost přitáhnout si k sobě hmotu a vytvořit tak ve vašem fyzickém světě určité formy. Žije ve vyšších spirituálních dimenzích a přenáší k vám světlo a energii těchto dimenzí. Vaše duše se neustále vyvíjí a roste, stejně tak jako vy. Je to studnice veškeré moudrosti, lásky a spirituální vůle a síly, které jste získali ve všech svých životech. S každým posunem, který uděláte, s tím jak přidáváte ke světlu své duše všechno, co se teď učíte, se stává kompletnější a krásnější.

Poznejte, že vaše duše
je vaší součástí.

Uvědomte si, že vaše duše od vás není oddělena a že je vaší součástí. Když se spojujete se svou duší, poznáváte sebe sama jako svou duši. Rozšiřujete své vědomí, abyste zažívali větší světlo, moudrost a lásku své duše.

Vaše duše je tvořena světlem a je ztělesněním lásky. V rovině duší, ve které existuje, je mistrem. Aby mohla vaše duše růst a naplnit své vyšší poslání, potřebuje se stát mistrem fyzické roviny, ve které žijete vy. Součástí jejího poslání je naučit se, jak posílat toto světlo k vaší osobnosti, mysli a emocím, aby vnesla do všech těchto částí své vyšší světlo a harmonii. Vaše osobnost je vaše duše existující v pozemské rovině ve světě hmoty a forem. Úroveň vašeho duchovního rozvoje určuje mistrovství vaší duše, které získala v pozemské rovině.

Abyste dosáhli osvícení, nemůžete jen tak sedět a čekat, až vás vaše duše kontaktuje a udělá všechnu práci za vás. Vaše duše se nachází ve stavu hluboké meditace. Většina její pozornosti je obrácena směrem vzhůru do říší Ducha, čistého Božího světla, a to až dokud nebudete připraveni přivolat si k sobě její pozornost. Ačkoli k vám neustále vysílá vlny energie duše, způsob, jakým s vámi pracuje se změní, když si rozvinete svou schopnost uvědomovat si ji. Pak budete moci používat její stimulující, očisťující a transformující energie pro svůj duchovní růst.

Jste to vy, kdo potřebuje přitáhnout pozornost vaší duše k sobě. Děláte to prostřednictvím rozšiřování svého vědomí - to znamená když usilujete o to být svým vyšším já, duchovně růst a probouzet si své světelné tělo. Svou duši si k sobě přitahujete prostřednictvím své vůle a svého záměru učinit váš vnitřní život skutečným. Když se se svou duší vědomě spojujete a neustále si ji přitahujete do svého života, vaše duše vám začne věnovat více pozornosti a energie. S tím, jak se to děje, se váš duchovní růst rapidně zrychluje. Pracujete z pozemské roviny směrem nahoru a vaše duše pracuje z roviny duše směrem k vám dolů.

Při prolínání se svou duší můžete absorbovat duchovní vědění, které existuje kolem této bytosti a v ní. Díky tomu se zlepší váš každodenní život. Vaše duše zná božský plán pro celé lidstvo a veškerý život. Ví, jakou úlohu hrajete v tomto plánu.

Jak vaše duše vysílá své světlo dolů k vám, zažívá tím sebe sama prostřednictvím vašeho pozemského vědomí. Když se pro vaši duši stane vaše osobnost přístupnější, může se projevit prostřednictvím vás s větším úspěchem. Vaše duše tak může naplnit své vyšší poslání, které spočívá ve zvládání světa forem a hmoty, ve kterém žijete, a vnášení světla do tohoto světa. Když se prolínáte se svou duší a vyzařujete její energii ve svém každodenním životě, děláte tím cennou službu lidstvu. Můžete se stát vysílačem energie duše. Prostřednictvím spojování se s duší můžete k druhým vyzařovat lásku, světlo, krásu a radost. Článek jak splynout se svou duší najdete ZDE.

Co je to vaše Božské Já?

Vaše duše slouží jako prostředník mezi vámi a vaším Božským já do té doby, dokud nebudete schopni uvědomovat si a zažívat sebe jako své Božské já, kterým jste. Právě světlo vaší duše odkrývá světlo ducha - vašeho Božského Já. Světlo vašeho Božského Já, ducha ve vašem nitru, představuje jinou oktávu světla, než je světlo vaší duše.

Co je to duch - vaše Božské já? Je to božská esence vaší bytosti, zdroj veškerého světla a života ve vašem nitru. Vaše Božské Já je všudepřítomné (přítomné všude zároveň), všemocné (mající veškerou moc) a vševědoucí (ví všechno). Je věčnou, nekonečnou bytostí, láskou a moudrostí. Je to Já, které je oproštěno od všech připoutaností a všech činů. Je konstantní, neměnné a nezničitelné.

Toto já je pozorovatelem, svědkem veškeré aktivity mysli, přesto se však s ní neidentifikuje. Žádné popisy Božského já nejsou zcela dostačující. Nejlépe je možné ho poznat skrze přímý zážitek a není možné ho poznat prostřednictvím racionální mysli.

Související články:
Co je to Božské já? Proč se s ním spojovat?
Spojování se se svým Božským já


© LuminEssence www.orindaben.com
© Překlad: Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara


(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara