"RUCE SVĚTLA"
Základy energetického léčení podle Barbary A. Brennan

Přednáška 17. 6. 2005 Top Hotel Praha
& Seminář 18. - 19. 6. 2005 Top Hotel Praha

Energetické léčení podle Barbary Ann Brennan ® je systém práce s energií, který kombinuje techniky léčení pomocí přikládání rukou s postupy z oblasti psychologie a spirituality. Je to metoda, která hluboce ovlivní každý aspekt života člověka.

Barbara Ann Brennan je světoznámá léčitelka, terapeutka, lektorka a vědecká pracovnice, která zasvětila více než 30 let zkoumání lidského energetického pole. Její knihy Ruce světla a Zjevení světla jsou považovány za klasická díla v oblasti alternativního léčení. Byly přeloženy do 22 jazyků a prodalo se jich více než 1 milión výtisků. Její dlouholetá práce vyústila ve vytvoření komplexního systému Energetického léčení podle Barbary Ann Brennan ® – celostní metody založené na propojení lidského energetického systému a vědomí. Barbara Ann Brennan je zakladatelkou a ředitelkou Barbara Brennan School of Healing ® (BBSH) – Školy léčení Barbary Brennan. Členové fakulty Školy léčení Barbary Brennan vedou přednášky a semináře po celém světě, jejichž cílem je seznámit zájemce se základy Energetického léčení a pomoci jim probudit v sobě jejich přirozenou schopnost léčit.

Přednáška a seminář s lektorkami z Barbara Brennan School of Healing ® se uskutečnily v Praze vůbec poprvé. Zejména o seminář byl velký zájem. Skutečnost, že semináře se zúčastnil největší počet účastníků, jaký kdy na tomto semináři "Základy energetického léčení podle Barbary Brennan" byl za celou více než 20tiletou historii, co se kurz vyučuje po celém světě, svědčí o tom, že v Čechách je práce paní Barbary Ann Brennan považována za velmi přínosnou a že je zde také velký zájem o alternativní léčebné metody a osobní rozvoj.

Obsah přednášky a semináře

Účastníkům se dostalo vedení při objevování jejich schopnosti léčit, kterou má přirozeně vrozenou každý člověk. Účastníci měli možnost naučit se vnímat energetická pole a vstoupit do rozšířeného vnímání světa, ve kterém jsme schopni si uvědomovat, že jsme více, než jenom naše fyzická těla. Měli možnost naučit se znalosti o lidském energetickém poli, vědomí, o zdraví, léčení a sebe-uvědomění, které jsou v současnosti vrcholem v této oblasti lidského poznání.

Přednáška a seminář byly sestaveny tak, aby poskytly úplný a prožitkový úvod do Energetického léčení podle Barbary Ann Brennan ®. Úvodem k semináři o Energetickém léčení byla přednáška na téma "Anatomie a fyziologie lidského energetického pole" – obeznámení se strukturou a fungováním sofistikovaného modelu lidského energetického pole: čtyři dimenze lidských bytostí, sedm úrovní Aury a sedm čaker, deformace čaker a úrovní; jak a kdy je léčení prospěšné a jaké výsledky je možné pomocí léčení dosáhnout; energetické obranné systémy a jak k nim dochází při interakci ve vztazích mezi lidmi.

Obsahem semináře byly bloky přednášek, cvičení pro rozvoj vyššího smyslového vnímání, výuka léčebné techniky chelation; dále pak cvičení pro seberegulaci čaker a vlastního energetického pole; příprava na poskytování léčení; zharmonizování a nabití energetického pole klienta; kinestetické (pohybové) prociťování jednotlivých úrovní aury a další techniky léčení. Více informací o programu přednášky a semináře se můžete dočíst v detailním obsahu.

Přednášku a seminář vedly lektorky BBSH:

Laurie Keene (U.S.A) - členka Fakulty a Děkanka Barbara Brennan School of Healing Europe ® pracuje s Barbarou Ann Brennan od roku 1986 a v současné době je její nejbližší spolupracovnicí, se kterou často vede přednášky a semináře. Předtím, než založila pobočku Školy v Evropě a stala se její ředitelkou, pracovala jako ředitelka Školy léčení Barbary Brennan v USA. Dále vystudovala Institut pro core-energetické metody v New Yoku a stala se certifikovaným terapeutem této metody.

Laurie Keene je terapeutka, léčitelka a lektorka, která vnímá jako své poslání podporovat lidi v realizaci jejich potenciálu, jejich snů; pomáhat jim rozvinout svůj dar léčení a poskytnout jej světu. Lidem, se kterými pracuje, klade často tuto otázku: "Jak bys ses rozhodl prožívat svůj život, kdybys věřil, že máš v sobě sílu si ho vytvořit podle svých představ?" Laurie také říká, že největší radost, kterou jí tato práce přináší je, když vidí, jak lidé znovu nalézají tu část svého Já, která byla před tím pro ně ztracena nebo sevřena v bolesti.

Laurie vnáší do vyučování svou jedinečnou schopnost spojit se s druhými na velmi hluboké úrovni soucítění a lidskosti. Má v sobě dar přijímat lidi bez posuzování a díky této své schopnosti vidět v každém člověku jeho pravé já předává svou práci a znalosti s laskavostí, otevřeným srdcem a humorem.

Gundi Schachermaier (Německo) - členka Fakulty Barbara Brennan School of Healing Europe ®. Po ukončení Školy Barbary Brennan v roce 1998 byla přijata na školící program pro učitele a lektory, který absolvovala v roce 2000. V roce 2003, kdy Barbara Brennan zahájila své působení v Evropě otevřením školy v Rakousku, byla Gundi členkou teamu, který školu založil a vedl její první ročník. Dále pak vystudovala Shiatsu a Neuropatii na Shiatsu College a Neuropath College v Německu.

Gundi má od roku 1990 svou profesionální terapeutickou praxi v Německu a od roku 2004 také v Rakousku, kde pracuje s lidmi při individuálních terapiích. Podporuje lidi v tom, aby se dívali pod povrch věcí, které se zdají být na první pohled dané, a pomáhá jim objevovat a přijmout všechny části svého Já. Gundi říká, že je přesvědčena o tom, že právě prostřednictvím tohoto opravdového nefalšovaného přijetí může dojít k léčení a také že prostřednictvím lásky k sobě, k druhým a k světu můžeme prožívat skutečný mír a svobodu ve svém nitru.

Dojmy účastníků

Mnoho účastníků se shodovalo na tom, že to byl neobyčejný víkend. Jeden z účastníků dokonce řekl, že to byla jeho "vymodlená akce". Někteří lidé, kteří se již předtím zabývali práci s energií a energetickými poli říkali, že v průběhu semináře byli schopní díky pomoci a přítomnosti lektorek a společné kolektivní energii vnímat další úrovně lidského energetického pole, které nikdy předtím ještě nevnímali.

To, co přinesl účastníkům víkend nebyly ani tak nové převratné poznatky, jako spíše zážitek léčení, sdílení, prožitek "tady a teď", jak to popsal jeden z účastníků: "Všichni jsme byli tady a teď v tom sále a ta energie proudila. Měl jsem prázdnou hlavu, čistou mysl a na nic jsem nemyslel. A ono to fungovalo. Ruce léčily. Kohokoliv jsem se při léčení dotýkal, začal se cítil lépe; kdokoliv se dotýkal mne, cítil jsem se lépe také. V realitě to samozřejmě neprobíhalo tak viditelně, lektorky něco říkaly, my si to zkoušeli, někdo si myslel, že mu to jde někdo ne. Něco nám říkali a něco se dělo a my jsme něco z těch dějů dokázali vnímat v tu chvíli a něco si uvědomujeme až dodatečně. Takhle bych popsal víkend dle své zkušenosti, když se na něj dívám z "vyššího pohledu"…

Další z účastníků sděluje své dojmy takto: „Na internetu jsem se dozvěděl, že v Praze se bude konat seminář Základy energetického léčení podle Barbary Ann Brennan. Váhal jsem, zda-li se mám zúčastnit, a tak jsem se poradil se svou známou, která s chanellingem pracuje. Ona mi řekla: 'Jdi a uvidíš, co se bude dít'. Do Prahy jsem tedy odcestoval. Téměř sto účastníků semináře vytvořilo jedinečnou, inspirativní atmosféru. Ze semináře jsem odcházel s pocitem, že na mne čeká jakési pokračování. Nevěděl jsem však jaké. Když to dnes hodnotím s odstupem času, seminář byl pro mne průlomový, byl impulsem, cílovou rovinkou, téměř posledním krokem k nastoupení mé vlastní cesty k chanellingu, o kterém píše Barbara Ann Brennan ve své knize.

Jednou z častokrát opakujících se odezev na konanou akci bylo také to, že kromě nových vědomostí, poznatků a zážitků přinesly přednáška a seminář účastníkům nové kontakty a nová přátelství navázaná se stejně smýšlejícími lidmi, které obohatily jejich život a také kvůli kterým se přednášky a semináře zúčastní rádi znovu.

Fotky z přednášky a semináře
<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara