Detailní obsah přednášky a semináře

Obsahem páteční přednášky "Anatomie a fyziologie lidského energetického pole" byla následující témata:

 • čtyři dimenze lidských bytostí: Fyzická dimenze, Aura dimenze, Hara dimenze a Dimenze Hvězdy Středu a pochopení jejich filozofie
 • sedm úrovní Aury a sedm čaker, deformace čaker a úrovní
 • energetické obranné systémy a jak k nim dochází z hlediska energií při interakci s druhými lidmi
 • úroveň záměru: tři hlavní body Linie Hara a vliv, jaký má Hara na náš život
 • prozkoumání dimenze Hvězdy jádra, jako zdroje naší životní energie a jak se svým božským jádrem spojit

Na páteční přednášce měli účastníci možnost vyzkoušet si také experimentální cvičení: Prozkoumání energie ve vztazích k druhým a k sobě samému, pochopení toho, jak regulujeme své vlastní energetické pole a jak se můžeme naučit změnit svou energii v každodenním životě s druhými lidmi i při poskytování léčení:

Tah, tlak, zastavení, povolení a neutrální proudění energie

 • cílem bylo začít si uvědomovat a zkoumat energii
 • naučit se rozpoznat různé způsoby usměrňování proudění energie
 • naučit se usměrňovat vlastní energii
 • rozvinout mimosmyslové vnímání za účelem uvědomování si čtyř způsobů usměrňování proudění energie
 • pochopit pozitivní prvky jednotlivých způsobů energetické interakce a jejich využití v léčení
 • začít si uvědomovat ty způsoby interakce energie, které jsou nám příjemné a které jsou nám nepříjemné ve vztahu k sobě a k druhým lidem

Seminář v sobotu ráno začal přednáškou o pěti Charakterových strukturách a jejich obranných systémech a o tom, jak tyto obranné systémy ovlivňují naše vztahy a zdraví. Den pokračoval různými léčebnými technikami a cvičeními, které byly přípravou na techniku chelation, která se vyučovala odpoledne. Cílem těchto technik a cvičení bylo:

Seznámení se s charakterovým strukturami a porozumění jejich obranným systémům

 • Schizoidní
 • Orální
 • Masochistická
 • Psychopatická
 • Rigidní

Uzemnění centra Tan Tien

 • ukotvit svou energii ve fyzickém těle a spojit se s energií země
 • spojit se s Hara dimenzí
 • posílit svou plnou přítomnost v tomto okamžiku

Spojení se s dimenzí Hara a dimenzí Hvězdy jádra

 • naučit se identifikovat a vnímat tyto dimenze a uvědomit si rozdíl ve své energii
 • naučit se jak se rozhodovat každým okamžikem s ohledem na fungování svého energeticko-vědomého systému

Sebe-regulace čaker

 • vyčistit, nabít a otevřít si své vlastní čakry
 • naučit se spojit s vlastním energetickým polem a zharmonizovat jej
 • rozvinout schopnost vyššího smyslového vnímání
 • harmonizovat vlastní energetický systém jako součást přípravy na poskytování léčení
 • spojit se na hluboké úrovní s vlastními čakrami a být schopen si uvědomovat a čistit poruchy v sytému čaker jako součást přípravy na úplné otevření se léčivým energiím
 • rozpoznat zdeformovaný a nezdeformovaný stav vlastních čaker prostřednictvím využití vyššího smyslového vnímání

Barevné dýchání

 • vyčistit a nabít aurické pole prostřednictvím dýchání
 • navázat kontakt se svým Já za pomoci dýchání
 • napojit se na svou schopnost vytvářet za pomoci dýchání energetické pole určité barvy
 • rozvinout vyšší smyslové vnímání za pomoci využití ostatních smyslů (kinestetického vnímání pohybů, intuice, vidění...) za účelem procítění barev

Kinestetické (pohybové) procítění energetických polí prostřednictvím dotyku rukou

 • otevřít se vlastnímu vyššímu smyslovému vnímání a kinestetickému uvědomování
 • seznámit se s jednotlivými úrovněmi energetického pole a získat schopnost vnímat a identifikovat je
 • naučit se, jak navázat kontakt s klientem na každé jednotlivé úrovni energetického pole
 • připravit se na pochopení lidského energetického pole na úrovni energií

Chelation (čištění aury)

 • zharmonizovat, nabít, vyčistit energetické pole klienta
 • připravit energetické pole klienta na hlubší léčení
 • rozvinout své vyšší smyslové vnímání při rozpoznávání stavu klientova energetického pole
 • naučit se jednotlivé kroky a prostup léčebné techniky chelation.

Závěr semináře byl opět věnován cvičením zaměřeným na rozvoj mimosmyslového vnímání a dále na prozkoumání dynamiky vztahů prostřednictvím cvičení zaměřených na práci s energií. V průběhu semináře měli účastníci možnost poznat, že mimosmyslové vnímání není ničím nedosažitelným, co je dáno pouze některým lidem, ale že tuto vrozenou schopnost, jenž vyžaduje pouze trochu procvičování, máme všichni.


<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara