POSVÁTNÝ FIALOVÝ PLAMEN TRANSFORMACE

Zdraví vás Orin a všechny Bytosti Světla. Jako přípravu na velkolepou transformační energii, soustřeďte se teď na velkého Mistra, osvícenou bytost, která udržuje energii transformace – energii, jež převádí energii z jedné formy na druhou. A tato bytost vám posílá paprsek světla, a to každému z vás. Tento paprsek zvýší vaši schopnost transformovat energii, převést ji z jednoho stavu do druhého.

A připojuje se k vám mnoho dalších bytostí, udržují otevřený prostor. Všechny tyto bytosti pracují se sedmým paprskem, nově přicházejícím paprskem, paprskem alchymie, transformace, paprskem manifestace světla ve formu. Dobře, a teď k vám přivoláváme sílu a světlo a energii, a to já a všechny bytosti světla společně s vašimi průvodci, abychom otevřeli prostor pro vás a mohli jste tak zažít Posvátný plamen transformace; aspekt, součást Boha, samotného Boha, v závislosti na vašem pohledu.

Takže vnímejte před sebou živoucí vědomí ve formě Posvátného plamene. Někteří ho vidí jako velmi vysoký a obrovský. Začněte s tímto plamenem rezonovat. Má vědomí a je živý. A jak se s ním dostáváte do rezonance, začněte se do něj přesouvat, jako kdybyste stáli v jeho středu, jako kdybyste se stávali tímto plamenem, tímto Posvátným plamenem transformace, který vás přenese z jednoho energetického stavu do druhého.

Uvědomujte si z něho cokoliv, co dokážete vnímat, a pomocí svého záměru ho nechte postupně vstupovat do vaší mysli, do vašeho mentálního těla, a začněte spalovat všechny omezující a uvězňující myšlenky, mentální koncepty, které vám neodrážejí světlo skutečnosti, ale místo toho vás udržují chycené a uvězněné v nižších vibracích. Nechte tento transformační plamen začít spalovat všechny myšlenky, které vám říkají, že nejste dokonalí, všechny myšlenky, které jsou chybným odrazem, pokřivenou realitou.

A jak tato práce probíhá a myšlenky jsou spalovány, mohou vám některé vyvstat na mysl. Nechte je pouze odejít a vězte, že je to dokonalé. Všechny nedokonalé myšlenkové formy, z tohoto a jiných životů, pochopení, která pocházejí z nižších úrovní světla, všechny myšlenkové formy, které blokovaly světlo skutečnosti, světlo krásy, které bránily světlu, aby se k vám dostalo, nechte tyto myšlenky spálit. Pouze si potvrďte, že jste připraveni nechat je odejít a že dáváte tomuto posvátnému ohni svolení uvolnit jejich vládu nad vámi.

A jak se to děje, je to jako kdyby slunce, světlo, pronikalo do vaší vnitřní mysli, vycházející slunce východu, světla naděje, budoucnosti, něčeho nového.

Pokud jste na to připraveni, požádejte, aby cokoliv, jakákoliv myšlenka, která byla iluzí, nesprávným vnímáním, která vás držela v nižších vzorcích, aby byla spálena, abyste tak mohli vidět nový vzorec, který je potřeba ve vašem životě rozvinout.

A teď nechte tento Fialový plamen, kterému se často říká Plamen transformace, Posvátný plamen, procházet vaším emocionálním tělem a odstraňovat tak pochybnosti, strachy, nejistoty, nižší touhy a jakékoliv nižší energie, které stojí jako mlha mezi vámi a světlem. Nechte tento posvátný oheň projít touto mlhou a spálit ji, aby tak denní světlo mohlo zářit skrze něj. Nechte spálit pocit bezmocnosti nebo beznaděje, spálit jakýkoliv strach, spálit jakékoliv emoce, které vás držely zpátky.

A přiveďte tento plamen do svého éterického těla, do předlohy, která vytváří vaše fyzické tělo, která zaznamenává všechny životní zkušenosti, do té sítě světla. Nechte tento plamen projít touto sítí světla a vymazat všechny vzpomínky na selhání, na nesoulad. Nechte ho spálit všechny vzorce nemocí, omezení, desintegrace.

Tento plamen je všemocný. Neexistuje žádná energie, kterou nemůže transformovat, žádná vzpomínka, žádný pocit, žádná myšlenka.

A nechte tento Plamen transformace vstoupit do vašeho fyzického těla, do každé buňky, jako kdyby Boží dech vstoupil do každé buňky vašeho těla, vnesl do ní vitalitu, život, jako kdyby byl Posvátný plamen zažehnut v každé buňce vašeho těla a spaloval všechny nedokonalosti. Je to jako kdybyste se stávali transparentními, vy, vaše osobností já, a stávali jste se Posvátným plamenem, tímto ohněm, který je všemocný, všemohoucí, milující všechno.

Resonujete s tímto plamenem a neexistuje nic, co by mu stálo v cestě. Nechte ho teď procházet všemi vašimi nižšími těly a nadále spalovat a rozpouštět všechny nedokonalosti z tohoto a jakýchkoliv jiných životů, všechny příčiny, které mohou vést k negativním důsledkům.

A je tady Mistr, který s vámi pracuje. Bytosti světla vás podporují v této transformaci energie. A jak je vše, co stojí tomu to plamenu v cestě, rozpouštěno, vnímejte, zda-li se dokážete stát tímto Posvátným plamenem. A z tohoto stavu, nechte své vědomí stát se úplně klidnými, stále více se zklidňovat a zklidňovat, až dokud nedosáhnete stavu úplného klidu bez jakýchkoliv myšlenek, jakýchkoliv pocitů. A teď se vynoříte z tohoto stavu ven, ale pak se vrátíte zpět do něj. Vaše Božské Já vás vrátí zpět k Němu, do jeho stavu klidu, do okamžiku bezčasovosti.

A jak se vynoříte z tohoto stavu, budou se vám formovat nové myšlenky, myšlenky krásy, myšlenky, které vám umožňují vidět božskost ve všem živém a ve vás, myšlenky naděje, myšlenky, které jsou jasné a které odrážejí realitu, které vám říkají pravdu o tom, kdo jste, odrážejí krásu a světlo uvnitř vás, osvícené myšlenky.

Vnímejte, jak vás vaše Božské já prostřednictvím rezonance spojuje s těmito novými myšlenkami, které vám otevírají cestu k nové budoucnosti, k novým formám, novému životu, který před vámi spočívá; s myšlenkami, které nepřijímají a odmítají jakákoliv omezení, všechno omezující, každou myšlenku, která vám neukazuje skutečnost. Všechny myšlenky teď vycházejí z tohoto vašeho Božského Já, myšlenky, které vám ukazují, jak dosáhnout osvícení, že už vlastně osvícení jste, jen jste si to ještě neuvědomili, ale rychle tak činíte.

A vraťte se teď zpět do stavu úplného klidu. Nechte své Božské Já vtáhnout vás do sebe.

A jak se z tohoto stavu vynořujete, jsou ve vás probouzeny nové emoce, pocity důvěry ve vesmír, vědomí, že vždy máte vše, co potřebujete, jakmile to potřebujete, pocity radosti, expanze, prostrou ve svém životě. Ponoříte se opět do svého Božského Já a zpátky se vracíte s větším pocitem radosti, klidu, s větší harmonií.

Nechte se vtáhnout zpátky do tohoto stavu tichosti, pouze na chvíli, do Božského Já, do stavu bez myšlenek, kdy nepotřebujete nic dělat, pouze být.

Takže vnímejte, jak se sjednocujete v sobě novým způsobem, jste nověji sladění s vyšším světlem. Je to jako kdyby svítalo slunce a do vašeho života vstupovala nová úroveň osvícení, světla skutečnosti, božskosti. A prociťte svou rezonanci s tímto světlem. Vaše energie je tak stabilní, tak harmonická, tak čistá, že rezonujete s tímto vyšším světlem.

A jak udržujete tuto rezonanci, obraťte svou pozornost k nějaké oblasti svého života, kterou byste chtěli transformovat. A všechno, co potřebujete udělat, je zůstat v tomto stavu, stavu Posvátného plamene, Božského Já, v rezonanci s tímto vyšším světlem a udržovat tuto oblast dokud nezačne rezonovat s tímto prostorem. Až dokud všechno, co z této oblasti zůstalo, nebude pouze krása, světlo a to, co je skutečné.

A v tomto světle obraťte svoji pozornost k další oblasti svého života, k takové, která ještě nemá formu, k budoucnosti, a pouze udržujte ten vzorec krásy a dokonalosti. A jak udržujete tento stav, ve kterém jsou vaše myšlenky jasné, emoce čisté a vy jste transformovali většinu filtrů, které byste si projektovali do reality, to, co si teď manifestuje, bude v harmonii s tímto stavem vašeho Božského Já.

Nechte tento Posvátný plamen transformovat cokoliv, jakoukoliv energii uvnitř vás a na jakékoliv úrovni, která by mohla pokřivit vaše prožívání v této nové oblasti vašeho života, jakékoliv vzpomínky z minulosti, jakýkoliv pocit selhání, jakýkoliv strach, nechte to odstranit, až dokud nebudete stát před tou budoucí situací se světlem sebedůvěry, síly, krásy, důvěry a s vědomím toho, kdo jste.

A jak se tato nová oblast rozvíjí, dívejte se na to, jak se to děje s krásnou a dokonalou energií. V každém okamžiku jste teď vedeni v tom, jak si ji vytvořit a dát ji formu, přičemž nepotřebujete vědět, jaká forma to bude, nebo kdy nebo jak se stane. Bude v souladu s rezonancí s tímto stavem, ze kterého si ji tvoříte.

A teď vezměte tento nádherný prostor, tento Posvátný plamen, a pojďte společně s námi udržovat svět v tomto transformujícím, posvátném ohni a požádat o to, aby všechno, co může být uvolněno od lidstva, bylo uvolněno; všechny myšlenkové formy, všechny emoce, všechna karma a staré vzorce.

Udržujte společně s námi tento Posvátný transformující plamen, tento oheň, jako kdybychom ním obklopovali svět a viděli světlo svítajícího slunce, světlo něčeho nového, které lidstvu svítá, nových myšlenek, nových pocitů, nových pohledů. Pro lidstvo svítá nové světlo. Je to jako kdyby se každý začínal probouzet z hlubokého spánku, mlha a opar se zvedá a svítá světlo toho, co je skutečné.

A tímto vám pro tuto chvíli přeji příjemný den.<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara