VYSÍLÁNÍ VOLÁNÍ K VELKÝM BYTOSTEM V DOBĚ PLANETÁRNÍ KRIZE

Přijímání a vyzařování Božského záměru:

Můžeme přispět ke změně!

Přečtěte si poselství od Orina a DaBena ohledně současné světové krize.

Přidejte se k nám na vnitřních rovinách k Celosvětové meditaci
v neděli 25. října 2020 18:00 – 18:30 Středoevropského času

Instrukce: Meditujte společně s námi na vnitřních rovinách v neděli 25. října 2020 v čase 18:00 – 18:30 Středoevropského času. Pracujte s Orinovými meditacemi Probuzení světelného těla nebo s jakýmikoliv jinými Orinovými meditacemi, ke kterým se cítíte přitahování. Ponořte se do klidného stavu plynutí. Přijímejte vysílání energie od Orina a DaBena, jež vám pomůže sladit svůj život s Božským záměrem, pokud se pro to rozhodnete.

Sanaya a Duane: V tomto čase celosvětové krize se spojujeme jako skupina na vnitřních rovinách, abychom se napojili na sílu, moc, odvahu a lásku, jenž můžeme společně vytvářet. Toto skupinové světlo má schopnost více prozářit váš život a umožnit vám tak být pro druhé zdrojem světla, stability a projasnění během tohoto období změn.

Ať se stane naše skupinové volání k Velkým Bytostem kulminací veškerého světla, které máme k dispozici na pomoc lidstvu. Můžete se stát přijímačem a vysílačem této mocné energie světla do svého života a směrem k druhým.

Energii od Velkých Bytostí můžeme použít na to, abychom nalezli nové formy pro svůj život, jež budou sladěny s naším posláním, a posílili lidstvo v nalézání forem, které budou zapotřebí v tomto měnícím se světe, na který se právě teď díváme. Můžeme vyslat volání k Velkým Bytostem, aby během této doby uvolňovaly potřebnou energii na pomoc lidstvu.

Jak vyslat volání k Velkým Bytostem? Kdo tyto Bytosti jsou?

Kdo jsou tyto vznešené Existence, kterým se také říká Velké Bytosti? Jsou to Bytosti Světla, mezi než patří Vyzařující Bytosti a Osvícené Bytosti, jakož i další mnohem více rozvinuté Bytosti. Přestože nikdy nezasahují do svobodné vůle druhých, je možné je přivolat, aby pomáhaly lidstvu pozvednout některé současné okolnosti a situace. Nemohou však pomoci, dokud o jejich pomoc nepožádá skupina lidí, neboť jejich energie je natolik silná, že ji může přijmout pouze velká skupina lidí, kteří pak budou schopni provést změny v svém vlastním životě a stát se vysílači této energie k druhým.

Velké Bytosti pracují skrze ty, jenž je zavolají a jsou schopni slyšet nebo reagovat na energie, které vysílají. Odpovídají pouze na potřeby skupiny a svou pomoc poskytnou, když jsou zavolány dostatečným počtem upřímně smýšlejících lidí. Jsou v kontaktu s nejvyššími silami světla a mohou pracovat z těchto vyšších úrovní, aby pomáhaly lidstvu vytvořit si mocné změny. Společně můžeme přispět ke změně a také to děláme!

Spojte se s námi a se všemi ostatními Pracovníky světla v čase speciálních celosvětových meditací při vysílání volání k Velkým Bytostem. Postupujte podle následujících kroků:

1. Uvolněte si tělo, zklidněte své emoce a vyčistěte si mysl. Stáváte se stále více a více klidnými.

2. Přivolejte si svou duši a nechte ji se sebou splynout. Nezáleží na tom, zda-li svou duši dokážete nějakým způsobem vidět nebo vnímat, aby byla tady byla zde přítomna a pracovala s vámi.

3. Představujte si, že dokážete vnímat nebo vidět svýma vnitřníma očima duši každého, kdo se připojuje k této meditaci. Připojte se k magnetickému volání, jenž vychází od těchto duší ke všem Pracovníků světla a zve je, aby se připojili k tomuto volání k Vyšším Bytostem a vzývali je, aby uvolnily energie, které pomohou lidstvu během této současné krize. Vnímejte, jak se stále více a více Pracovníků světla přidává k této skupině. S láskou tyto duše pozdravte a vnímejte nádherné světlo a pole magnetické lásky, které všichni společně vytváříte.

4. Představujte si, jak se k vám přidává mnoho Mistrů a Bytostí Světla, které jsou tady, aby společně s vámi vysílaly volání k Velkým Bytostem. Světlo skupiny se teď skládá z Pracovníků světla a dalších rozvinutých duší, které kráčejí napřed, a to jak těch, žijících ve fyzickém těle, tak těch, které pomáhají z druhé strany.

5. Každý vyzývá Velké Bytosti, aby vysílaly energie k lidstvu. Žádejme teď Velké Bytosti, aby vyslaly k lidstvu Světlo potřebné v této době. Přidejte se k tomuto volání k Velkým Bytostem tím, že budete tiše nebo nahlas znít zvukem „Óm“.

6. Velké Bytosti toto volání slyší a odpovídají na něj. Posílají energii každému z vás. Možná toto vysílání budete vnímat, možná nikoliv. Máte teď část této mocné energie, která patří vám a kterou můžete vyzařovat do svého života a k druhým.

7. Představujte si pozitivní budoucnost pro sebe a pro lidstvo. Udržujte si vizi lidstva, jak má více lásky, světla, dobré vůle a jednoty.

8. Na závěr znějte zvukem „Óm“. Představujte si, jak se k vám po celém světě připojují tisíce lidí, abyste k nim vysílali energii, kterou jste přijali:

- Ke všem, kteří jsou v prvních liniích, kteří slouží s odvahou všem těm, jenž jsou v nouzi, a to v mnoha různých oblastech.
- K vašim přátelům a rodině
- Ke všem, jenž jsou vnímaví vůči vašemu vysílání
- Ke všem Pracovníkům světla na planetě
- K veškerému lidstvu
- K rostlinné, živočišné a minerální říši

Nelpěte na žádných konkrétních výsledcích, protože možná neexistují žádné takové, jenž byste mohli měřit. Právě jste významným způsobem prospěli veškerému životu.

Zde ORIN´S MEDITATION ROOM najdete Orinovy audio meditace ve zkrácené i plné délce (v angličtině), abyste se pozvedli výše a cítili vnitřní mír.

Meditace pro zvýšení svého vnitřního světla a vyzařování světla v této době

Dále následuje písemná meditace, kterou můžete použít k tomu, abyste se spojili se svým Božským Já, a také s Mistry a Průvodci a pomohli tak sobě i lidstvu.

Pro lidstvo svítá nové světlo, které vytváří celosvětové změny. Děje se to nejenom teď, ale i během několika posledních let a bude se to dít i v budoucnosti. Je to nové světlo, které odhaluje více z Božského Já ve všem živém a přivádí tak veškerý život do většího souladu s Božským plánem, dokonalostí a záměrem.

1. Pokud chcete pomoci lidstvu a všemu živému během tohoto času celosvětové krize, otevřete se světlu ve svém nitru. Přivolejte si svou duši a nechte skrze sebe proudit osvícení své duše. Dejte si závazek, že budete vysílačem světla a že budete přinášet naději a inspiraci každému, s kým přijdete do kontaktu.

2. Světlo vaší duše odhaluje vaše Božské Já, tu nejniternější část vaší bytosti. Chcete-li se spojit se svým Božským Já, uvolněte si tělo a vyčistěte mysl. Dovolte si zklidnit se, být více přítomnými v tomto okamžiku. Tuto meditaci můžete rozšířit o postup kontaktování svého Božského Já, kterou najdete zde.

3. Nechte odejít všechny myšlenky a v okamžiku tichosti se otevřete Božské části ve svém nitru. Požádejte své pravé Já, své nejniternější Já, aby se vám zjevilo. Dovolte, aby se více z vědomí vašeho Božského Já stalo součástí vašeho vědomí.

4. Vnímejte, jak se s tímto kontaktem stává vaše vnitřní světlo jasnějším a viditelnějším. Světlo vašeho pravého Já ve vašem nitru září skrze vás navenek, jako světlo vyzařující z majáku.

5. Jak se vám odhaluje vaše pravé Já ve vašem nitru, všimněte si, jak jasně září vaše vnitřní světlo navenek. V tomto světle máte schopnost vnímat všude kolem sebe na vnitřních rovinách tisíce duší. Pozdravte tyto duše, důvěřujte tomu, že tam jsou a že jsou velmi rády, že se s vámi mohou spojit.

6. Jak z nitra každé z nich stále více a více vyzařuje navenek světlo Božského Já, světlo každé z těchto duší se rozjasňuje. Tvoří se tak obrovské skupinové světlo, které se stává majákem světla pro lidstvo. Vnímejte světlo vás všech, jenž společně vytváříte.

7. Otevřete se tomuto světlu a vědomí, jenž vám nabízejí Mistři a průvodci, vnitřní učitelé, andělé a Bytosti Světla. Nechte jejich lásku a světlo ještě více znásobovat vaše vnitřní světlo a pomáhat vám prohlubovat kontakt s Vaším Božským Já, abyste se tak mohli stát ještě stabilnějším, více vyzařujícím a vytrvalejším zdrojem světla. Když to děláte, okamžitě pozvedáte každého, kdo se s vámi spojuje nebo s vámi rezonuje.

8. Vnímejte klid a útěchu, které jsou přítomny zde v tomto prostoru. Pozvedli jste se nad masové vědomí a jste schopni zažívat svět míru a harmonie. Nechte rozplynout své strachy, obavy a starosti. Z tohoto vyššího místa nadhledu, máte pocit, že vše je v pořádku a že vše, co se děje, nakonec vyústí v lepší svět. Potvrďte si, že jste vůdce, učitel a léčitel, protože ním opravdu jste, když pracujete tímto způsobem.

9. Vnímejte, jak toto skupinové světlo obklopuje všechny skupinové a světové vůdce a posiluje jejich schopnost spojovat se se svým Božským Já ve svém nitru, aby tak mohli jednat s vizí a jasností a dělat správná rozhodnutí a volby.

10. Představujte si pozitivní budoucnost pro sebe a pro lidstvo.

11. Buďte si vědomi vlivu svých slov a myšlenek. Odmítněte žít ve strachu a energizovat negativní scénáře. Rozhodněte se podporovat druhé tím, že jim budete nabízet naději, podporu a inspiraci. Jak si zachováváte a udržujete své vnitřní světlo a podporujete při tom druhé, posilujete tak nejenom ty kolem vás, ale tato podpora se vrátí také vám samotným ve formě větší síly a stability.

12. Představujte si, jak se vaše světlo a skupinové světlo tisíců lidí po celém světě rozšiřuje, aby zahrnulo a obklopovalo vaše přátele a milované; všechny, kteří jsou vnímaví k tomuto světlu; pak k celému lidstvu, zvířecí a minerální říši.<= ZPĚT(C) Bibiana Voroňáková - Agentura Samsara